Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht van 14 dagen;
 2. Kookaburra BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Spechtlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0738 830 192, de eigenaar van het Verkoopkanaal;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of Aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om bij aankopen binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Aanbieder.
 7. Aanbieder: de rechtspersoon die producten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Verkoopkanaal;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Aanbieder en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Verkoopkanaal: het Verkoopkanaal van Kookaburra BV waarop de Aanbieder zijn producten aanbiedt aan Kopers;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Aanbieder

Kookaburra BV
Spechtlaan 10, 2930 Brasschaat
0738 830 192

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden Kookaburra BV (hierna: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van de Aanbieder op het Verkoopkanaal en op elke via het Verkoopkanaal tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Aanbieder en Koper.
 2. ​​​
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Aanbieder niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Koper dient de koopprijs te betalen aan Kookaburra BV, via één van de door Kookaburra BV aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Kookaburra BV wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
 5. Kookaburra BV zal, namens de Aanbieder en op basis van de door de Aanbieder verstrekte informatie op het Verkoopkanaal, uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, inclusief het modelformulier voor herroeping, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kookaburra BV of de Aanbieder mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in:
  1. op de dag nadat de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen
  2. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Aanbieder heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Aanbieder heeft ontvangen. Kookaburra BV mag namens de Aanbieder, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd opsplitsen in verschillende bestellingen.
 3. Indien de Aanbieder, door het ter beschikking stellen van onvolledige of foutieve informatie aan Kookaburra BV, de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de Aanbieder de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Aanbieder, door het ter beschikking stellen van onvolledige of foutieve informatie aan Kookaburra BV, niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kookaburra BV.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kookaburra BV. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Kookaburra BV verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Kookaburra BV niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Kookaburra BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Aanbieder bij herroeping

 1. Als Kookaburra BV de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
 2. Kookaburra BV vergoedt namens de Aanbieder de aankoopkost van de Koper, inclusief eventuele aangerekende leveringskosten in geval van volledige terugzending van het geleverde pakket, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan Kookaburra BV de herroeping meldt. Kookaburra BV mag wachten met terugbetalen tot het product werd ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Kookaburra BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kookaburra BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Aanbieder kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Aanbieder dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Aanbieder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Aanbieder kan doen gelden indien de Aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Aanbieder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Kookaburra BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten in naam en voor rekening van de Aanbieder.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Verkoopkanaal kenbaar heeft gemaakt.
 3. Wanneer de Koper producten bestelt via het online Verkoopkanaal geldt dit als reservatie van de gevraagde producten. Kookabura BV neemt deze bestelling in ontvangst namens de Aanbieder en zal deze al dan niet bevestigen aan de Koper uiterlijk binnen de 3 werkdagen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Aanbieder tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het leveren van het product. Als Kookaburra BV niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Kookaburra BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor levering niet te dragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Wanneer een koopovereenkomst tot stand komt tussen de Koper en de Aanbieder zal de Koper de verschuldigde bedragen naar aanleiding hiervan vooruitbetalen.
 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kookaburra BV te melden.
 3. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kookaburra BV is gewezen op de te late betaling en Kookaburra BV de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kookaburra BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Kookaburra BV kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kookaburra BV. Kookaburra BV zal deze klachten vervolgens overmaken aan de Aanbieder.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.